periferic


About Vector>

For English please scroll down

 

Asociaţia vector> a luat fiinţă în 2001 ca răspuns instituţional la provocarea lansată contexului local şi regional de către Festivalul şi, ulterior, Bienala de artă contemporană Periferic. Iniţial, vector> era compusă din artişti şi cadre didactice ale Universităţii de Artă George Enescu din Iaşi, pentru ca, o dată cu trecerea anilor, structura instituţională să fie completată cu filosofi, sociologi, psihologi şi asistenţi sociali. O structură consistentă nu a putut însemna decât lărgirea ariei de expertiză, astfel că, pe lîngă faptul de a fi instituţia-suport al Bienalei Periferic, vector> a avut curajul să exploreze noi teritorii, în unele cazuri, în premieră pentru România: proiectul galeriei necomerciale vector> (din 2003), cel al diseminării de informaţii legate de arta şi cultura contemporană a contextului local şi regional prin revista vector> artă şi cultură în context (din 2005), sau proiectul de mediere socio-culturală şi regenerare comunitară cARTier (2004-2007). vector> a construit de asemenea o arhivă comprehensivă de proiecte şi iniţiative artistice şi culturale din contextul regional şi internaţional, care poate fi consultată prin acces liber.        

Activităţile vector>, de la programe expoziţionale şi educaţionale la activităţi de cercetare şi editare, analizează punctele de intersecţie ale practicilor artei şi culturii vizuale cu contextul social şi politic. Acţiunile culturale ale asociaţiei vector> problematizează statutul artistului şi instituţiilor de artă în societatea post-comunistă, care introduce într-un mod agresiv regulile noii ordini socio-politice şi economice, reflectând, de asemenea, asupra modurilor alternative în care poate funcţiona arta fără a se baza pe o infrastructură culturală. vector> sprijină acele practici artistice legate de rearticularea socială, restructurarea economică şi construirea unei conştiinţe politice, care solicită o analiză critică şi reflexivă ce ar putea oferi coordonatele unei reorientări a atitudinilor şi comportamentelor din perspectiva acţiunii culturale.

vector> association came into being in 2001 as an institutional response to the challenge set for the local and regional context by the Periferic Festival and, later, Biennial for contemporary art. Initially, vector> was configured as an association of artists and professors teaching at the George Enescu University for Fine Arts in Iaşi but, with the passing of years, the institutional structure has been completed with philosophers, sociologists, psychologists and social workers. A consistent structure meant only the possibility to enlarge the area of expertise, so that, apart from being the support-institution of the Periferic Biennial, vector> had the courage to explore new territories, in some cases, for the first time in Romania: the uncommercial vector> Gallery (since 2003), the dissemination of information regarding contemporary art and culture from the local and regional context through the vector> art and culture in context magazine (since 2005), or the project for social and cultural mediation and community regeneration cARTier (2004-2007). vector> has also constructed a comprehensive archive of artistic and cultural projects and initiatives from the regional and international context, which could be consulted by open and free access.  

vector> activities, from exhibitional and educational programs to research and publishing activities, are analyzing the intersection points between the art and visual culture practices and the social and political context. The cultural actions of the vector> association are questioning the status of the artist and the art institutions in the post-communist society, which is introducing aggressively the rules of a new socio-political and economical order, reflecting, likewise, upon the alternative ways in which art could function in a context without the benefit of a cultural infrastructure. vector> supports those artistic practices related to the social re-articulation, economical re-structuration and the building of a political conscience, which require a reflexive and critical analysis, offering the coordinates of an attitudinal and behavioral re-orientation from the perspective of the cultural action.

 

 

 

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: