periferic


About Periferic

For Romanian please scroll down

Periferic Biennial

The Periferic project was initiated in 1997 by the Romanian artist Matei Bejenaru. In the beginning, Periferic was a performance festival which grew up in the first 4 editions (1997, 1998, 1999 and 2000) to the level of a regional contemporary art event. In 2001 Matei Bejenaru founded the Vector> Association who ever since became the organizing institution of what was to become the Periferic Biennial.

Periferic 5 thus emerged as the first biennial ever to be organized in Romania and was curated by Matei Bejenaru. This edition took place in several locations: The Turkish Bath of Iasi (with its 19th century architecture, a perfect future Center for Contemporary Arts in Iasi), The Palace of Culture (an official state institution in a neo-classicist building) the Cupola Gallery, the French Cultural Center, the Goethe Zentrum in Iasi and other city locations. Periferic 5 was widely acclaimed for its efforts and outcomes to integrate in certain international artistic and institutional frameworks, but also criticized for its less-critical appropriation of the western format of a biennial.

Therefore, Periferic 6 and 7 took the shape of something different than what one would expect from a biennial. The compulsion that time puts on the curatorial insights and artistic representations, once with the appropriation of the biennial format – that of an event that happens every second year, has been surpassed in favor of discursive clarity, so that the first symptom that Periferic is something different than what one seeks in a biennial (a biannual project with less restrictions?) was the fact that the temporal distance between Periferic 6 and Periferic 7 was of three years. Also, whereas Periferic ‘s initial intention was to collect different artistic attitudes related to the diehard theme THE CENTRE-PERIPHERY RELASHIONSHIP and to create a series of theoretical discussions about the conditions for art production in marginal cultural contexts, the discourse became slightly autonomous and innovative by moving towards a more refined analysis of the context, taking into consideration the fast economic growth and socio-cultural dramatic changes within the Romanian society in the last decade. The tone was given by the Swedish guest curator Anders Kreuger, who contextualized Walter Benjamin’s concept of “Prophetic Corners”, making out of Periferic 6 one of the most coherent and substantial contemporary art events in Romania after the fall of communism in 1989. The 7th edition of Periferic grew to outstanding discursive complexity, adopting a processual dimension, by being organized in three sections, “Social Processes” curated by Angelika Nollert and Marius Babias, “Strategies of Learning” curated by Florence Derieux and “Why Children” curated by Atilla Tordai. All these sections explored different perspectives which had as a common denominator the city of Iasi, in the eve of Romania‘s entrance in the European Union on the 1st of January 2007, for which the city of Iasi became its most far-off eastern bastion.

Periferic 8 will be curated by Dóra Hegyi (project leader of tranzit. hu/ Budapest, Hungary) and will take place between 3-18 October 2008. It attempts to re-address the conditions and possibilities for producing art events in Romania while exercising a self-repositioning once with the introduction of a critical theme: how can we involve and educate different layers of public in order to grant an open access to and understanding of contemporary art events.Periferic 8 aspires to build local audiences and doing so establishes a paradigmatic approach for other similar initiatives in the region. Through newly developed projects and accompanying events of creative mediation, Periferic 8 wishes to play the role of a mediator, thus fortifying the dialogue between various cultural fields. On the one hand it presents alternative models of education by activating the already specialized audience, artists, art critics and theoreticians, on the other hand it involves other segments of local intellectuals and people interested in the processes of reception and mediation. The project seeks to strengthen local cultural consciousness in order to form a dynamic civil community that feels responsible for its own context and suggests that contemporary art is a transdisciplinary field where social and political issues that affect a wide range of people can be discussed.
The concept of the biennial, “Art as Gift”, proposes an alternative model of exchange and raises the questions whether art can be regarded as a gift. While Periferic Biennials have always subverted the market-based mechanisms of contemporary art Periferic 8 directly analyzes the speculative methods that influence the realization and social value of art. The social practice of gift giving in an every day sense is experienced as a positive gesture, taking into account that everybody is longing for getting and giving gifts. The exchange can be mutual, but it reflects a complex system of different motivations: power relations, dependence and desire for prestige as well. Gift giving is also used as a metaphor for describing the economics of art from creation/ production through share/distribution to reception/consumption.

The gesture of giving a gift will be approached as an interaction between the artist/art and the audience. In the particular case of the city of Iaşi and of Romania, the question of audience is crucial as the traditional education has for long ignored the recent developments in contemporary art and theory.

You can access information based on text and images about the previous editions of Periferic by following this link:


www.periferic.org

Bienala Periferic

Proiectul Periferic a fost iniţiat în 1997 de către artistul român Matei Bejenaru. La început, Periferic a fost un festival de performance care a crescut în primele sale patru ediţii (1997, 1998, 1999 şi 2000) pentru a atinge nivelul unui eveniment de artă contemporană cu recunoaştere regională. În 2001 a fost fondată asociaţia vector> care, începând cu momentul naşterii sale, şi-a asumat rolul de organizator al bienalei de artă contemporană Periferic.

Periferic 5 a devenit astfel prima bienală de artă contemporană organizată în România, curatorul ei fiind Matei Bejenaru. Această ediţie a avut loc în mai multe locaţii: Baia Turcească (cu arhitectura sa exotică de secol XIX, un posibil Centru de artă contemporană în Iaşi), Palatul Culturii (o instituţie oficială a statului într-o clădire neo-clasicistă), Galeria Cupola, Centrul Cultural Francez, Goethe Zentrum ş.a.m.d. Periferic 5 a fost larg apreciat pentru eforturile sale şi pentru reuşita sa de a se integra într-o serie de reţele instituţionale şi artistice internaţionale, dar, de asemenea, criticat pentru apropriere necritică a formatului vestic de bienală.

De aceea, Periferic 6 şi 7 au luat forma a ceva diferit decât s-ar fi aşteptat cineva de la o bienală. Presiunea timpului asupra intuiţiilor curatoriale şi a reprezentărilor artistice, apărută odată cu aproprierea formatului bienalei – aceea a unui eveniment care are loc o dată la doi ani – a fost depăşită în favoarea clarităţii discursive, astfel că primul simptom că Periferic devine altceva-diferit decât o bienală clasică (un proiect cu finalizare o dată la doi ani, dar care ignoră restricţiile impuse de timp?) a fost faptul că distanţa temporală dintre P6 şi P7 a fost de trei ani. De asemenea, daca intenţiile iniţiale ale Perifericului erau acelea de a colecta diferite atitudini artistice legate de deja mult discutata şi imposibil de epuizata temă a RELAŢIEI DINTRE CENTRU ŞI PERIFERIE, şi de a crea o serie de discuţii teoretice despre condiţiile producţiei de artă în contexte marginale, discursul a devenit din ce în ce mai autonom şi inovativ prin deplasarea sa către o analiză mai rafinată a contextului, luând în considerare creşterea economică rapidă şi prefacerile socio-culturale dramatice din societatea românească în ultima decada. Tonul a fost dat de curatorul suedez Anders Kreuger, care a contextualizat conceptul lui Walter Benjamin de “Colţuri Profetice” facând din Periferic 6 unul din cele mai coerente şi substanţiale evenimente de artă contemporană din România, de după căderea comunismului în 1989. Cea de-a şaptea ediţie a Perifericului s-a dezvoltat către înglobarea unei extraordinare complexităţi discursive, adoptând o dimensiune procesuală, fiind organizată în trei secţiuni: “Procese sociale” curată de Angelika Nollert şi Marius Babias, “Strategii ale învăţării” curată de Florence Derieux şi “De ce copiii” curată de Atilla Tordai. Toate aceste secţiuni au explorat diferite perspective care au avut ca numitor comun oraşul Iaşi, în preajma aderării României la structurile Uniunii Europene, cadru în care oraşul Iaşi devine cel mai estic bastion al acesteia.

Periferic 8 va fi curat de Dóra Hegyi (project leader al tranzit. hu/ Budapest, Ungaria) şi va avea loc între 3-18 octombrie 2008. Această ediţie încearcă să abordeze din nou condiţiile şi posibilităţile producerii de evenimente de artă în România, dar în acelaşi timp realizează exerciţiul unei auto-repoziţionări, odată cu introducerea unei teme critice: cum putem implica şi educa diferite straturi ale publicului pentru a facilita un acces deschis şi înţelegerea evenimentelor de artă contemporană. Periferic 8 aspiră să construiască publicuri locale şi astfel construieşte o abordare paradigmatică pentru alte iniţiative similare din regiune. Prin proiecte noi şi evenimente conexe de mediere creativă, Periferic 8 doreşte să joace rolul unui mediator, fortificând astfel dialogul dintre diferite câmpuri culturale. Pe de o parte el prezintă modele alternative de educaţie prin activarea publicului deja specializat, compus din artişti, critici de artă, şi teoreticieni, pe de altă parte implicând alte segmente de intelectuali locali şi persoane interesate în procesul receptării şi medierii. Proiectul caută să întărească conştiinţa culturală locală cu scopul de a forma o comunitate civila dinamică, care se simte responsabilă pentru propriul său context, şi sugerează că arta contemporană este un domeniu transdisciplinar acolo unde problemele sociale şi politice, care afectează întreaga societate, pot fi discutate.

Conceptul Bienalei, “Arta ca dar”, propune un model alternativ de schimb şi pune întrebarea dacă arta poate fi privită ca dar. În timp ce Bienala Periferic a subvertit mereu mecanismele artei contemporane bazate pe economia de piaţă, Periferic 8 analizează direct metodele speculative care influenţează realizarea şi valoarea socială a artei. Practica socială a oferirii darului, într-un sens cotidian, este experimentată ca un gest pozitiv, ţinând cont de faptul că fiecare dintre noi doreşte să ofere şi să primească daruri. Schimbul poate fi mutual, dar reflecta un sistem complex de motivaţii diferite, de asemenea, relaţii de putere, dependenţă şi dorinţa de prestigiu. Oferirea de daruri este utilizată în acelaşi timp ca o metaforă pentru descrierea economiei artei, de la domeniul creaţiei şi producţiei, prin cel al sharing-ului şi al distribuţiei, către domeniul receptării şi al consumării.

Gestul oferirii de dar va fi abordat ca interacţiune dintre artist/artă şi public. In cazul particular al oraşului Iaşi şi al României, problema publicului devine una crucială, de vreme ce educaţia traditională a ignorat mult timp dezvoltările recente în arta şi teoria artei contemporane.

Acces la informaţii bazate pe text şi imagine care au ca subiect ediţiile anterioare ale Perifericului puteti să obţineţi accesând urmatorul link

www.periferic.org

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s%d bloggers like this: